Aqidaan islaamaa sababaa hundee gurguddo if keessa qabduun  nama isii tanatti amaneef

 

 

faa'idaa guddoo fi heddu argamsiistiif , Rabbitti amaanuun maqaa isaatii fi bifa isaan

 

 

maltutti amanuun gabricha Rabbiitiif akka Rabbii isaa  jaalatuu fi guddisutti isa geesitii tan

 

 

sababaa saniin heera Rabbiin lafa kaayee hujira olchuu fi waan inni irra dhorkee irra

 

fagachutti isa geesituu , ka isaan lamaatiin nama akka dhuftaatiifi hawaasa hundaafu

 

gammachuu addunyaatifi akhiraa argama , akkauma Rabbiin ja'eeti " Namni toltuu takka

dhirraa fi dubartiirra tahuu haala isaan Rabitti amananiin jiruu gaarii rakkoo hinqabne isaan

jiraachifna ammalle galataa isaani irra gaarii waan isaan dalagataaniin galfamaan " [ SuraaNahalii : 97]      

Faa'idaa Aqiidaa Islaamaa

 

 

 

 

 

 

    Aqidaan islaamaa sababaa hundee gurguddo if keessa qabduun  nama isii tanatti amaneef faa'idaa guddoo fi heddu argamsiistiif , Rabbitti amaanuun maqaa isaatii fi bifa isaan maltutti amanuun  gabricha Rabbiitiif akka Rabbii isaa  jaalatuu fi guddisutti isa geesitii tan sababaa saniin heera Rabbiin lafa kaayee hujira olchuu fi waan inni irra dhorkee irra fagachutti isa geesituu , ka isaan lamaatiin nama akka dhuftaatiifi hawaasa hundaafu gammachuu addunyaatifi akhiraa argama , akkauma Rabbiin ja'eeti " Namni toltuu takka dhirraa fi dubartiirra tahuu haala isaan Rabitti amananiin jiruu gaarii rakkoo hinqabne isaan jiraachifna ammalle galataa isaani irra gaarii waan isaan dalagataaniin galfamaan " [ Suraa Nahalii : 97]
     Bu'aan Malaa'ikaatti amanuu :
1.Guddiinaa fi jabeenyaa fi motumma Rabbiisaan kana akkanatti umee irra beekutti nama geesiti
2.Galata Rabbii akka galchinuuf waan inni isaan kana umee isaanitti gargaafatee waan akkka isaan kessa warra nama tiisu huji gabroottan barreysaan kanaa fi waan biralle waan isaan fayyada kahojjataan
3.Jaala malaaykaan dirqama isaanirra kayaamee jalataan hubanna san kessa akka Rabii isaani haala gahaa fi guutuu taheen gabbaraab, warra Rabbitti amaneef araara ma isarra barbaadufii.

   Bu'aan Kitaabawwanitti amanuu:-
1.Kitaabaa itti qajeelaan ummata hundattu  buusuun wanni nuhubachiisaa akka Rabbiin gabrottan isaatiif rahamta qabuu nuhubachisa.
2.Hikmaa Rabbi ari