Duree

 

  Aqidaa

 

 Ibaadaa

 

 Manhaja

 

 Fatwaa

 

 Caqasaa

 

 Dawadhaa

 

 Dubbisaa

 

 Forum

 

Shekh Muhammed shekh                Abdulqadir

Shekh Tamaam Hussen

Shekh Hassan AbdAllah

Shekh Hassen Diida

Shekh Abu Yahayaa

Shekh Abu Naaji

Shekh Huseen Urdaa

Seyfuudiin Ahmed

Ahmed Abdulqadir

Abu Suleymaan Abdallah

 Isiniif fille

 

Paltalk

 

 

 

   
 Fatwaa Waliigalaa

 1. Dili biraati fi bida'a kamtu tobatun irraa nama dhiba?

  2.Boodaan tobadha je'ani dili dalagun nitaatii

 3. ganda ta'aziyyatti bikka takka nama du'eef zikri goodhun nidandahamti ?

 4. garaagarummaan sheyxaanaafi jinni maali

 5.Ashanguliti }sura  qabdun jollen yoo taphatte rakina niqabaa

 6.Nama amantii arrabsu waliin taa'un nidandahama jaarsalle yootahelle

 7.Ribaadhaan mana jaaratun  nidandahama

 8.Shexaanaa fi ibliis garagarummaa qabanii?

 

 

 

 

 

 

 


 

 Qura'ana caqasaa

 

 

Websitii Ulamaai